Algemene voorwaarden

Classic Camper Verhuur hecht veel waarde aan heldere huurvoorwaarden en een duidelijke prijsstelling. Voor jou betekent dat geen verrassingen achteraf.

 

1. Algemeen;

Als huurder wordt aangemerkt diegene die de huurovereenkomst ondertekent. Dit is tevens de persoon die geautoriseerd is tot het besturen van de Classic Camper. Hier kan een tweede bestuurder op verzoek aan toegevoegd worden.

De minimale leeftijd om te huren is 25 jaar en de huurder moet minimaal 5 jaar in het bezit zijn van een geldig Nederlands/Internationaal rijbewijs.

Als de huurder de auto ophaalt, dient er naast een geldig rijbewijs een geldig paspoort van de huurder overlegd te worden. Tevens dient de huurder bij de eerste huur een adresbevestiging van maximaal één maand oud te overleggen, dit kan aan de hand van een bankafschrift, energienota etc. aangetoond worden.

Het huren van een camper kan alleen persoonlijk door de huurder worden overeengekomen;

Het door de huurder ingevulde boekingsformulier wordt geacht een geheel te vormen met het door de huurder te ondertekenen huurcontract en de algemene voorwaarden. Schade ontstaan als gevolg van een onjuiste opgave of onjuiste voorstelling van zaken door de huurder komen geheel voor rekening van de huurder;

Ophalen van de camper door de huurder kan vanaf vrijdag om 15.00 uur bij weekverhuur, op vrijdag vanaf 12:00 uur bij weekendverhuur en dagelijks vanaf 09:00 uur bij dagverhuur. Camper dient op de afgesproken datum vóór 18.00 uur teruggebracht te zijn, in dezelfde staat als waarin het voertuig ontvangen is. Deze genoemde tijden zijn bindend, tenzij anders overeen gekomen;

Classic Camper Verhuur is te allen tijden gerechtigd huurders te weigeren, zonder opgaaf van reden; Het is verboden te roken in de camper; Het is niet toegestaan om huisdieren mee te nemen in de camper.

2. Boeking;

Een boeking is definitief als door Classic Camper Verhuur de factuur is verstrekt, naar aanleiding van een bevestiging door de huurder, waardoor de huurder tevens verklaart akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Classic Camper Verhuur. De huurder dient voor aanvang van de huurperiode een exemplaar van de geldende algemene voorwaarden te ondertekenen.

3. Betaling;

De huurder verplicht zich tot betaling van de totale huurprijs inclusief bijgeboekte opties bij het aangaan van reservering van de Classic Camper. Classic Camper Verhuur dient minimaal 7 dagen voor vertrek over de waarborgsom van € 750,00 per huurperiode per camper te beschikken. Op het moment dat de camper in dezelfde staat wordt ingeleverd, als waarin deze is meegenomen, dan wordt de borg nog dezelfde dag of uiterlijk de volgende dag teruggestort op de bankrekening van de huurder. Bij geconstateerde afwijkingen aan het einde van de huurperiode wordt de borg verminderd met de te maken kosten en vergoedingen en het eventuele restant van de waarborgsom wordt teruggestort op de bankrekening van de huurder;

Classic Camper behoudt zich te allen tijde het recht voor om de huurovereenkomst te beëindigen, zonder tussenkomst van de rechter en zonder opgave van redenen.

4. Annulering;

De huurder dient schriftelijk per mail te annuleren. Als annuleringsdatum geldt de datum van het ontvangen/verstuurde mailbericht;

Bij annulering is de huurder verschuldigd:

– meer dan 4 weken voor aanvang van de huurperiode: 0% van de huurprijs

– tussen 2 tot 4 weken voor aanvang van de huurperiode: 50% van de huurprijs

– binnen 1 week tot aanvang van de huurperiode: 100% van de huurprijs

Classic Camper Verhuur zal de verschuldigde te restitueren huurprijs zo spoedig mogelijk terug betalen aan de huurder op het bankrekening nummer waarop de huurprijs ontvangen is.

Het eerder terugbrengen van de gehuurde camper resulteert niet in restitutie van (een gedeelte van) de huursom.

5. Verplichtingen Classic Camper Verhuur;

Classic Camper Verhuur is verplicht de camper als volgt ter beschikking te stellen:

· tijdig en in een staat die overeenstemt met de wettelijke eisen (APK);

· in goede staat en compleet met inventaris, conform inventaris lijst, en toebehoren

· met bijbehorende documenten als kentekenbewijs, verzekeringsbewijs;

· met voldoende instructie vooraf voor het gebruik van de camper en toebehoren;

· met veiligheidspakket: brandblusser, gevarendriehoek en veiligheidsvesten.

6. Verplichtingen huurder;

De huurder is verplicht:

· de aanbetaling te voldoen indien deze door Classic Camper Verhuur gevraagd wordt

· de verschuldigde huurprijs minimaal 7 dagen voor het ingaan van de huurperiode te voldoen

· de verschuldigde borg minimaal 7 dagen voor het ingaan van de huurperiode te voldoen

· de camper en inventaris zorgvuldig, overeenkomstig de bestemming te gebruiken en geen

veranderingen aan te brengen;

· de instructies van Classic Camper verhuur op te volgen;

· de camper niet aan derden in gebruik te geven of te verhuren;

· zorg te dragen dat alleen hij of zij zelf de camper bestuurt,

· in het bezit te zijn van een geldig Nederlands/Internationaal rijbewijs voor de categorie B

· minimaal 25 jaar of ouder is en minimaal 5 jaar in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs

· tijdens de huurperiode zorg te dragen voor vanzelfsprekende zaken zoals een juist oliepeil, de goede bandenspanning, juiste brandstof, etc.;

· zelf zorg te dragen voor het afsluiten van een reisverzekering i.v.m. eventuele

vervangende accommodatie, dit wordt niet door de verhuurder verzekerd

· zich bij het ophalen van de camper te legitimeren met een geldig NL/Internationaal-rijbewijs EN een

paspoort of ID-kaart.

· adresbevestiging te kunnen overleggen

· de camper tijdig aan het einde van de huurperiode terug te bezorgen

7. Tekortkoming;

Komt een der partijen zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet na, dan heeft de ander het recht het huurcontract geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Dat is alleen anders, als de tekortkoming van een zeer bijzondere aard of geringe omvang is dat ontbinding niet gerechtvaardigd is;

Er bestaat aanspraak op vergoeding van eventuele schade, tenzij de tekortkoming niet aan de ander kan worden toegerekend (overmacht);

Bij ontbinding of respectievelijk gedeeltelijke ontbinding restitueert Classic Camper Verhuur de eventuele betaalde huursom en borg geheel respectievelijk gedeeltelijk;

Brengt de huurder de camper later terug dan overeengekomen, dan heeft Classic Camper recht op vergoeding door de huurder van de huursom per dag, vermeerderd met een boete van € 100,- per dag dat de camper te laat binnen komt en vergoeding van verdere schade.

8. Kosten;

De kosten die direct verband houden met het gebruik van de camper zoals brandstof, olie, reparatie banden, ruit schade, leges, boetes, gerechtskosten, etc. komen voor rekening van de huurder;

De noodzakelijke kosten van normaal onderhoud en reparatie komen voor rekening van Classic Camper Verhuur. De huurder dient zich te allen tijde met Classic Camper Verhuur in contact te treden voor het oplossen van mechanische defecten: tel. 0(031)6-20 01 90 90;

Het op eigen beweging laten herstellen van defecten en/of gebreken, uitvoeren van reparaties, leidt nimmer tot vergoeding door Classic Camper Verhuur van de gemaakte kosten; De, na verkregen toestemming van Classic Camper Verhuur, gemaakte reparatiekosten worden alleen door Classic Camper Verhuur vergoed, na overlegging door de huurder van een originele gespecificeerde nota en na overlegging van de vervangen defecte onderdelen. Het niet kunnen overleggen van de genoemde nota’s en of onderdelen ontslaat Classic Camper Verhuur van vergoeding. Terugbetaling van in vreemde valuta betaalde nota’s, geschiedt tegen de middelkoers van de betreffende valuta op de datum van reparatie; Indien na terugbetaling van de borg blijkt, dat in de huurperiode de desbetreffende huurder met de camper een verkeersovertreding heeft begaan, en daarvoor een boete moet betalen, dan stuurt Classic Camper Verhuur de huurder een factuur overeenkomstig de boete en vermeerderd met € 25,00 administratiekosten. De rekening dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan op de in de factuur vermelde bankrekening. Bij niet of niet tijdige betaling zal Classic Camper Verhuur juridische stappen ondernemen. De kosten hiervan komen geheel ten laste van de huurder.

9. Schade;

Bij elke schade door verlies, diefstal, inbeslagname en/of beschadiging van de camper, inventaris en toehoren, treedt de huurder z.s.m. in overleg met Classic Camper Verhuur. Huurder is verplicht het Bearlock versnellingsbakslot te gebruiken bij het verlaten van de camper. Bij diefstal van de camper in combinatie met het niet kunnen overhandigen van de Bearlock-sleutel, wordt de huurder volledig aansprakelijk gesteld voor de vervangingswaarde van de camper. De huurder is aansprakelijk voor de genoemde schade en de daarmee verband houdende sleep- en transportkosten. Schade en kosten ten gevolge van verwijtbaar of nalatig handelen door de huurder vallen te allen tijde onder de aansprakelijkheid van de huurder en de kosten hiervan zullen ook verhaald worden op de huurder.

Indien gedurende de huurperiode inbeslagname plaatsvindt door de overheid, voor welke reden dan ook, is de huurder verplicht tot vergoeding van de volledige geleden materiële schade aan Classic Camper Verhuur. De door Classic Camper Verhuur te maken gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten komen geheel voor rekening van de huurder;

Het eigen risico bedraagt € 1.000,- per schade.

Classic Camper Verhuur kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijke of materiële schade en/of kosten van de huurder en/of diens reisgezelschap en/of derden, ontstaan door het gebruik van de camper, technische mankementen en/of aanrijdingschade.

Alle schades die buiten de dekking van de verzekering vallen, o.a. inventaris, zullen door Classic Camper Verhuur getaxeerd worden, rekening houdend met de dagwaarde en reparatiekosten. Deze taxatie is bindend en zal door Classic Camper Verhuur aan de verhuurder berekend worden.

10. Parkeren;

Gezien de hoogte van de campers, is het verboden om zich met de camper in parkeergarages te bevinden;

11. Schoonmaken;

De classic camper wordt aan de huurder als volgt uitgeleverd:

− buitenzijde en binnenzijde schoon, inclusief koelkast en keuken;

− volle brandstoftank.

De camper dient door de huurder in “een normaal gebruikte staat” te worden teruggebracht. Indien dit niet het geval is, gelden de volgende kosten:

− buitenzijde abnormaal vuil (dit ter beoordeling van de verhuurder) € 50,-

− binnenzijde (excl. koelkast etc.) niet schoon € 25,-

− keukentje niet schoon € 25,

− koelkast niet gereinigd € 15,-

− bekleding niet schoon € 60,-

− rookvrij/geurvrij maken € 100,-

Indien bij inname blijkt dat er onderdelen van de inventaris niet aanwezig zijn, worden de vervangingskosten in rekening gebracht. Controle hiervan vindt plaats op basis van de bij uitgifte voor akkoord getekende checklist. De vervangingskosten c.q. schoonmaakkosten worden in mindering gebracht op de terug te betalen waarborgsom.

Schinveld, 27 juli 2016